تغییر نقشه افزودنی view گرویتی فرم

یکی از افزودنی های گرویتی فرم وقتی آدرس را در فرم وارد می کنیم روی نقشه گوگل مپ نشان می دهد ولی به علت تحریم گوگل دامنه ir. را در api گوگل مپ ثبت نمی کند.

می خواستم ببینم چطور می توانم بجای نقشه گوگل یک نقشه دیگر را بگذارم مثل نشان.
لینک فایل php اتصال افزودنی به گوگل مپ:
https://filebin.net/iyosonwf7oicw703/Render_Map.php