درآمد از هر کلیک به صورت منصفاته

با وجود افزایش هزینه های نگهداری سایت و تولید محتوا درآمد از هر کلیک تبلیغات باید چه مقدار باشد ؟

  • 400 تومان
  • 500 تومان
  • 600 تومان
  • 700 تومان
  • 800 تومان
  • 900 تومان
  • 1000 تومان

0 رأی دهندگان

2 Likes